مقاله اثر تمرین های تناوبی بر لپتین و برخی هورمون های موثر بر سوخت و ساز چربی در مردان جوان دارای اضافه وزن و چاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۱ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۲۴۸ تا ۲۵۶ منتشر شده است.
نام: اثر تمرین های تناوبی بر لپتین و برخی هورمون های موثر بر سوخت و ساز چربی در مردان جوان دارای اضافه وزن و چاق
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین های تناوبی
مقاله لپتین
مقاله کورتیزول
مقاله تستوسترون
مقاله چاقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سوری رحمن
جناب آقای / سرکار خانم: رضاییان نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: صالحیان امید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر تاثیر تمرین های تناوبی را بر سطح سرمی لپتین، کورتیزول، تستوسترون، انسولین، هورمون رشد و شاخص مقاومت انسولین (HOMA-IR) در مردان جوان دارای اضافه وزن/چاق مورد بررسی قرار داد.
مواد و روش ها: ۱۸ مرد دارای اضافه وزن/چاق و پیش از این غیرفعال (نمایه توده بدن ۳٫۳۳±۳۱٫۲ کیلوگرم بر مترمربع، میانگین سنی ۲۰ سال و ۳ ماه) در دو گروه تجربی و کنترل در ۱۶ هفته تمرین های تناوبی با شدت متوسط-شدید (۱۰-۸ دوره ۴ دقیقه ای دویدن در شدت ۹۰-۶۰% ضربان قلب ذخیره با دو دقیقه فواصل استراحتی شامل دویدن در شدت ۵۰-۴۰% ضربان قلب ذخیره)، سه جلسه در هفته شرکت کردند. سطح سرمی لپتین، کورتیزول، تستوسترون، انسولین، هورمون رشد،HOMA-IR  و شاخص های تن سنجی قبل و ۴۸ ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین اندازه گیری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون تی زوجی، تی مستقل و آزمون همبستگی پیرسون در سطح معنی داری ۰٫۰۵>P انجام گرفت.
یافته ها: اجرای تمرین های تناوبی ضمن کاهش معنی دار لپتین (P=0.007) و شاخص های تن سنجی مانند درصد چربی و توده چربی بدن، محیط کمر و نسبت محیط کمر به لگن (۰٫۰۵>P)؛ افزایش معنی دار سطح تستوسترون و کورتیزول را به همراه داشت (۰٫۰۵>P). با این حال بین سطح اولیه و تغییرات لپتین با هیچ یک از شاخص های تن سنجی مورد بررسی در پژوهش حاضر رابطه معنی داری مشاهده نگردید (p>0.05).
نتیجه گیری: تمرین های تناوبی متوسط-شدید با تنظیم سطح هورمون های لپتین، تستوسترون، کورتیزول و بهبود ترکیب بدن در بهبود سوخت و ساز چربی ها در مردان جوان دارای اضافه وزن/چاق نقش دارد، اگرچه این تغییرات ممکن است همسو با تغییرات انسولین و هورمون رشد نباشد.