مقاله اثر تمرین متغیر و تعداد کوشش های تمرینی بر اکتساب، یادگیری و انتقال سرویس والیبال در کودکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۵۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: اثر تمرین متغیر و تعداد کوشش های تمرینی بر اکتساب، یادگیری و انتقال سرویس والیبال در کودکان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین متغیر
مقاله تمرین ثابت
مقاله مهارت حرکتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیرانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: صباغی ایوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر تمرین متغیر و تعداد کوشش های تمرین بر اکتساب، یادگیری و انتقال یک مهارت سرویس والیبال می باشد. بدین منظور ۴۰ دانش آموز (میانگین ۱۱٫۲ سال) در دو گروه مساوی تمرین متغیر و ثابت به صورت تصادفی قرار گرفتند. شرکت کنندگان هر دو گروه در طی مرحله تمرین ۴۵۰ کوشش را به ترتیبی انجام دادند که پس از هر ۱۵۰ کوشش یک آزمون یادداری و یک آزمون انتقال به عمل آمد. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون های t مستقل و ANOVA تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بیشتر شدن تعداد کوشش ها در مرحله اکتساب، سبب یادگیری در هر دو مرحله یادداری و انتقال می شود (ارزش p هم در یادداری و هم در انتقالP=0.001 ). اما اثر نوع تمرین در مرحله یادداری مشاهده نشد (p=0.21). در حالی که در آزمون انتقال این اثر مشاهده شد (p=0.004). الگوی نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می کند وقتی که هدف کسب الگوی مهارت باشد تمرین به روش ثابت بهتر است، چرا که بیشتر شدن تمرین (بیشتر شدن تعداد کوشش های مرحله اکتساب)، سبب بیشتر شدن اختلاف در بین دو گروه می شود. اما هنگامی که هدف یادگیری پارامتر است، استفاده از تمرین متغیر سودمند است.