مقاله اثر تمرینات هوازی و بی تمرینی متعاقب آن بر شاخص های عملکردی کلیه در دختران چاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۸۹ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: اثر تمرینات هوازی و بی تمرینی متعاقب آن بر شاخص های عملکردی کلیه در دختران چاق
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین
مقاله سیستاتین C
مقاله چاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی کاخک سیدعلیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: امیری پارسا طیبه
جناب آقای / سرکار خانم: آذرنیوه مرضیه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: حامدی نیا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خادم الشریعه میترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چاقی با اختلال در عملکرد کلیه همراه است، به طوری که اختلال های کلیوی در افراد چاق بیشتر از افراد معمولی است. عملکرد کلیوی با شاخص هایی مثل سیستاتین C، کراتینین و GFR قابل ارزیابی است. اثر تمرینات ورزشی بر عملکرد کلیه به خوبی بررسی نشده است. هدف از این تحقیق بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی و ۱۰ روز بی تمرینی بر عملکرد کلیه در دختران چاق بود. به این منظور ۲۴ دختر چاق (سن ۲±۲۱ سال، BMI≥۳۲) به دو گروه تمرین هوازی (۱۲ نفر) و کنترل (۱۲ نفر) تقسیم شدند. گروه تمرین به مدت هشت هفته، هر هفته چهار جلسه، هر جلسه ۶۰ دقیقه و با شدت ۷۵-۶۵ ضربان قلب بیشینه تمرین کردند. سپس ۱۰ روز در حالت بی تمرینی به سر بردند. سیستاتین C، کراتینین و GFR در سرم اندازه گیری شد. از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد سیستاتین C در گروه تجربی کاهش (غیر معنی دار) داشت (p=0.739). همچنین کراتینین و GFR نیز اندکی افزایش (غیر معنی دار) داشت ( به ترتیب  p=0.864و p=0.759). بی تمرینی نیز بر هیچ یک از متغیرها اثر نداشت (p>0.05). نتایج تحقیق حاضر نشان داد هشت هفته تمرین هوازی تاثیری بر شاخص های عملکردی کلیه در دختراق چاق ندارد. به نظر می رسد به منظور اثربخشی این تاثیرات باید برنامه تمرینی با حجم بیشتر و رعایت رژیم غذایی باشد.