مقاله اثر تمرینات هوازی شدید فزاینده کوتاه و میان مدت بر سطح سرمی آنزیم های سوپراکسیددیسموتاز و کاتالاز موش های صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۲۴ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: اثر تمرینات هوازی شدید فزاینده کوتاه و میان مدت بر سطح سرمی آنزیم های سوپراکسیددیسموتاز و کاتالاز موش های صحرایی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین هوازی
مقاله سوپراکسید دیسموتاز
مقاله کاتالاز
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدیر مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: دریانوش فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: فیروزمند هنگامه
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: خانزاده مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: فعالیت های جسمانی متفاوت بر روی سیستم ضداکسایشی موثرند. انتخاب نوع، زمان و شدت تمرین به عنوان الگویی مناسب برای بهبود سطح سلامت جامعه ضروری است. این مطالعه به منظور تعیین اثر تمرینات هوازی شدید فزاینده کوتاه و میان مدت بر سطح سرمی آنزیم های سوپراکسیددیسموتاز و کاتالاز در موش های صحرایی ماده انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی ۴۵ سر موش صحرایی ماده نژاد اسپراگوداولی به طور تصادفی در سه گروه ۱۵ تایی کنترل، هوازی کوتاه مدت و میان مدت قرار گرفتند. برنامه تمرینی کوتاه مدت و میان مدت به ترتیب به مدت ۴ و ۸ هفته، هفته ای ۵ جلسه با سرعت ۱۰ تا ۱۷ متر در دقیقه، شیب ۵ تا ۱۵ درجه و مدت زمان ۱۵ تا ۶۰ دقیقه اجرا شد. میزان سرمی آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز به روش
ELISA اندازه گیری شد.
یافته ها: سطح سرمی آنزیم سوپراکسیددیسموناز
(U/ml) در گروه های کنترل، تمرینات هوازی کوتاه مدت و میان مدت به ترتیب ۹۸٫۸±۱۲٫۸، ۱۲۶٫۴±۱۰٫۲ و ۱۱۵٫۱±۱۰٫۲ و سطح سرمی آنزیم کاتالاز (U/ml) در گروه های کنترل، تمرینات هوازی کوتاه مدت و میان مدت به ترتیب ۵۱٫۲±۷٫۲، ۴۳٫۷±۵٫۳ و ۵۲٫۱±۶٫۳ تعیین شد. این تغییرات از نظر آماری معنی دار نبود.
نتیجه گیری: تمرینات هوازی کوتاه مدت و میان مدت اثری بر سطح سرمی آنزیم های ضداکسایشی سوپراکسیددیسموتاز و کاتالاز موش های ماده نداشت.