سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیده مریم سیفی – دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علی کاشانی –
محمدرضا اردکانی –
فرهاد رجالی – موسسه تحقیقات خاک و آب کشور

چکیده:

جهت بررسی پتانسیل کارایی میکوریزا با کاربرد انواع قارچ کش ها بر درصد پروتئین و روغن دانه سویا ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار با دو فاکتور هر کدام در چهار سطح شامل انواع قارچ کش ها (نانو، بیولوژیک ، شیمیایی و عدم کاربرد) و گون ههای مختلف قارچ میکوریزا (عدم کاربرد ، ، Glomus mosseae ،Glomus intraradices Glomus etunicatum ) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی کرج در سال ۱۳۸۸ به اجراء در آمد . بر اساس نتایج، میکوریزا اثر معنی دار بر در صد پروتئین و روغن و عملکرد دانه نداشت. درصد روغن تحت تاثیر سطوح قارچ کش قرار گرفت ( ٠۵ / P<٠ ) . اثر متقابل میکوریزا و قارچ کش بر عملکرد دانه و درصد پروتئین ( ٠۵ / P<٠ ) معنی دار بود. در افزایش عملکرد دانه گونه G.intraradices و کاربرد قارچ کش نانو سیلور موثر بود. این گونه با مصرف قارچ کش بیولوژیک سبب افزایش پروتئین دانه گردید . با کاربرد بنومیل درصد روغن دانه کاهش یافت