سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سحر باصرکوچه باغ – دانشجوی دکتری-زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، باشگاه پژوهشگر
بهرام میرشکاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تبریز، ایر
حسین خوشوقتی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد عجب شیر
شیرین الهیاری – کارشناس زراعت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران

چکیده:

۳ و ۴ سی سی به همراه شاهد آب مقطر بر جوانه زنی ، به منظور مطالعه تأثیر تلقیح بذر با کود زیستی نیتراژین در غلظتهای ۲ و رشد اولیه زیره سبز و زیره سیاه، دو آزمایش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که تلقیح بذور زیره سبز با ۲ سی سی نیتراژین در مقایسه با شاهد آب مقطر، مقدار نسبت طول ریشه چه به ساقه چه را حدود ۲۰ درصد افزایش می دهد. در سطوح تیمار بذر با مقادیر ۳ و ۴ سی سی نیتراژین به ترتیب ۱ و ۶ درصد بود. تلقیح بذور زیره سبز با مقدار ۳ سی سی نیتراژین، درصد جوانه زنی آن را نسبت به شاهد ۲۳ درصد افزایش داد و مقدار ۲ و ۴ سی سی نیتراژین، درصد جوانه زنی آن را نسبت به شاهد به ترتیب حدود ۲۰ و ۲۰ درصد افزایش داد به نظر میرسد که بهبود نسبی طول گیاهچه در اثر کاربرد نیتراژین در سبز کردن یکنواخت محصول در شرایط مزرعه نقش دارد. در بقیه صفات اندازه گیری شده عدم معنی داری مشاهده شد. با توجه به اینکه قبلا تست جوانه زنی انجام شد تلقیح بذر با کود زیستی نیتراژین بر زیره سیاه واکنش نشان نداد و جوانه زنی انجام نشد.