سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیه علی نجاتی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
بهرام میرشکاری – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
عزیز جوانشیر –
فرهاد فرح وش –

چکیده:

دربین عناصرغذایی فسفر یکی ازمهمترین عناصرغذایی مورد نیازگیاهان زارعی هستند که علیرغم زیادبودن میزان آب درخاک عمدتا مورد استفاده گیاهان قرارنمیگیرد درسالهای اخیر کودهای زیستی که قادر به محلول سازی فسفرخاک و آزادسازی فسفر ازترکیبات آلی و معدنی هستند مورد توجه قرارگرفته است البته درپاسخ به کود شیمیایی و زیستی فسفره بین ارقام اختلاف بسیارزیادی وجود دارد لذا هدف ازاین تحقیق نیز بررسی تاثیر کودهای شیمیایی و زیستی فسفره دردو رقم گندم است نتایج نشان داد که بین ارقام گندم مورد ازمایش ازنظر صفات مورد بررسی اختلاف معنی داری وجود دارد اما به دلیل عدم معنی دار بودن اثرمتقابل رقم با کود زیستی و سطوح مختلف کود شیمیایی دراکثریت صفات بین ارقام ازنظر کارایی مصرف فسفراختلافی وجود نداشت همچنین کاربرد کودفسفره زیستی نیز باعث افزایش اکثرصفات مورد بررسی گردید از بین سطوح مختلف کود شیمیایی فسفره نیز سطح ۱۵ دراکثرموارد بیشترین افزایش را درصفات مورد بررسی باعث شد.