سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صادق بهامین – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اگرواکولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرج
سهراب محمودی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
محمدعلی بهدانی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده:

به منظور بررسی اثر تلقیح بذر با کود بیولوژیک سودوموناس بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه آفتابگردان در شرایط تنش شوری آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار صورت گرفت. فاکتور اول، سویه باکتری Pseodomonas fluorescens در ۳ سطح شامل شاهد (عدم تلقیح با بذر)، ۴۱E و ۱۶۹ E و فاکتور دوم شوری که در ۴ سطح شامل صفر (شاهد)، ۴ ،۸و ۱۲دسی زیمنس بر متر بود. صفات مورد اندازه گیری شامل درصد جوانه زنی طول ریشه چه، طول ساقه چه، وزن خشک ریشه چه، وزن خشک ساقه چه، وزن تر ساقه چه و وزن تر ریشه چه بودند که در پایان آزمایش مورد اندازه گیری قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که اثر اصلی باکتری و شوری بر کلیه صفات در سطح یک درصد اثر معنی داری داشت. همچنین اثر متقابل شوری و باکتری برای صفات درصد جوانه زنی، وزن تر ریشه چه و وزن خشک ریشه چه در سطح ۱ درصد و برای وزن تر ساقه چه در سطح ۵ درصد معنی دار شد