مقاله اثر تقویت کنندگی مینای بدون پشتیبان با چند ماده همرنگ چسبنده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۳۳۸ تا ۳۴۶ منتشر شده است.
نام: اثر تقویت کنندگی مینای بدون پشتیبان با چند ماده همرنگ چسبنده
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مینای دندانی
مقاله تقویت
مقاله مواد چسبنده
مقاله رزین کامپوزیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مالکی پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شیرانی فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاکوچکی بروجنی پروین
جناب آقای / سرکار خانم: علایی سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: صفایی مهران
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم زاده زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ترمیم های ادهزیو استرس های حاصل از عملکرد دندان ها را در حدفاصل اتصال مواد به دندان بهتر منتقل نموده و قابلیت تقویت ساختمان های دندانی ضعیف باقی مانده پس از برداشتن پوسیدگی های وسیع را دارا می باشند. در این پژوهش، اثر چند ماده چسبنده در تقویت مینای بدون پشتیبان مورد ارزیابی قرار گرفت.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی، بر روی ۷۵ عدد دندان پرمولر ماگزیلای سالم که در مدت سه ماه جمع آوری و در محلول تیمول ۰٫۲ درصد نگهداری شده بودند یک اسلات MOD تراشیده شد و کاسپ پالاتال در امتداد کفه پالپال حفره برداشته شد. نمونه ها به ۵ گروه ۱۵ تایی تقسیم شدند: در گروه اول (شاهد مثبت) عاج دیواره باکال دست نخورده باقی ماند. در دیگر گروه ها همه عاج از دیواره باکال حفره برداشته شد. در گروه دوم (شاهد منفی) هیچ ماده ای جایگزین عاج از دست رفته نشد. عاج برداشته شده در دیواره باکال به ترتیب در گروه سوم با کامپوزیت رزین هیبرید، در گروه چهارم با کامپوزیت قابل جریان و در گروه پنجم با گلاس آینومر نوری جایگزین شد. پس از انجام سیکل حرارتی نمونه ها توسط دستگاه اینسترون تحت شکست قرار گرفتند. مقادیر نیروی به دست آمده با آزمون واریانس یک طرفه و LSD آنالیز شدند (۰٫۰۵=a).
یافته ها: میانگین و انحراف معیار نیروی لازم جهت شکست برای پنج گروه به ترتیب شامل ۱۵٫۱۱±۱۲۲٫۹۷، ۱۴٫۲۳±۴۴٫۷۱، ۱۷٫۵۸±۷۸٫۳۲، ۱۹٫۵۳±۸۷٫۱۷ و ۲۲٫۰۷±۸۵٫۳۳ نیوتن بود. آزمون واریانس یک طرفه اختلاف معنی داری را بین گروه های مختلف مطالعه نشان داد (۰٫۰۱>p value). اختلاف معنی داری از نظر مقاومت به شکست بین گروه های اول و دوم با دیگر گروه ها دیده شد (۰٫۰۱>p value). نیروی لازم جهت شکست بین گروه های سوم و چهارم (۰٫۶۷۸>p value)، سوم و پنجم (۰٫۳۴۴=p value) و چهارم و پنجم (۰٫۵۸۹=p value) اختلاف معنی داری نداشت.
نتیجه گیری: هر سه ماده ترمیمی چسبنده مورد استفاده در این تحقیق توانستند کاسپ های ضعیف را به طور نسبی تقویت نمایند.