سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

فاطمه سادات سید بیجانپور – باشگاه پژوهشگران جوان، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایر
حسین علی آبادی فراهانی – باشگاه پژوهشگران جوان، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایر

چکیده:

ه منظوربررسی اثر تقسیط کود نیتروژن بر روی صفات کیفی و کمی یونجه آزمایشی در مزرعه ی تحقیقاتی دانشگاه آزاد ۸۹ انجام گردید.رقم بکار رفته درآزمایش شامل رقم همدانی بود. کود اعمال شده در ۳ – اسلامی واحد شهر قدس درسال ۹۰ مرحله ی کاشت، ساقه دهی و ابتدای گلدهی انجام شد. این آزمایش در قالب طرح بلوکهای کاملا تصادفی در ۳ تکرار انجام گرفت. تیمار اول شامل کاربرد ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار اوره در هنگام شخم و قبل از کشت، تیمار دوم کاربرد ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار اوره در هنگام شخم و قبل از کشت و کاربرد ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار اوره در هنگام ساقه دهی به صورت سرک و تیمار سوم کاربرد ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار اوره در هنگام شخم و قبل از کشت و کاربرد ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار اوره در آنالیز شد و نتایج این بررسی نشان داده اند SPSS ابتدای گلدهی به صورت سرک بود. داده های حاصل را از طریق نرم افزار که کوددهی در مرحله پایه باعث افزایش میزان پروتئین در یونجه گردید. همچنین کوددهی در مرحله ساقه دهی باعث کاهش عملکرد پروتئین در ساقه شد.