سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نغمه سعادت – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
ناصر هنرجو – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه آزادخوراسگان
احمد جلالیان – استاد دانشگاه آزاد خوراسگان
محمود کلباسی – استاد گروه خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،

چکیده:

نوع و شدت فرسایش خاک در یک منطقه تابع عوامل مختلفی از جمله شرایط اقلیمی، پستی وبلندی، نوع خاک و کاربری اراضی می باشد..بر این اساس به منظور مطالعه نقش کاربری اراضی در میزان عناصر غذایی کربن آلی ونیتروژن موجود در خاک و رسوب حوزهآبخیز سد قره آغاج انتخاب شد. در این تحقیق از دستگاه باران ساز با شدت باران ۶۰ + میلی متر در ساعت به مدت ۱۲۰ دقیقه برای تولید رواناب استفاده شد.نتایج نشان داد که بیشترین غلظت این دو عنصر در کاربری مرتع خوب مشاهده گردید.