سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

م قلخانباز – دانشجوی کارشناسی ارشد
ف شریعتمداری – استاد دانشگاه تربیت مدرس
م.ا کریمی ترشیزی – استادیاردانشگاه تربیت مدرس
م اله یاری شهراسب – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تغییر سطح مکمل معدنی بر خصوصیات استخوان پا طی دوره پایانی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم و جو از سن ۲۱ تا ۴۲ روزگی بر روی بستر انجام گرفت. در سن ۲۱ روزگی تعداد ۷۲۰ قطعه جوجه نر سویه راس ۳۰۸ به ۱۰ تیمار و چهار تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی روی بستر تقسیم شدند. تیمارها شامل ۴ تیمار حاوی سطوح صفر، ۳۳/۳۳، ۶۶/۶۶ و ۱۰۰ درصد مکمل معدنی بود که از ۲۱ تا ۴۲ روزگی مورد استفاده قرار گرفت، همچنین ۶ تیمار حاوی سطوح ۳۳/۳۳، ۶۶/۶۶ و ۱۰۰ درصد مکمل معدنی که فقط از ۲۹ تا ۳۵ و ۳۶ تا ۴۲ روزگی استفاده شدند و در ادامه، مکمل معدنی در این جیره ها حذف شد. در سنین ۲۸، ۳۵ و ۴۲ روزگی، از هر تکرار ۲ پرنده کشتار و پای راست آنها برای انجام مقدار کلسیم، فسفر و خاکستر و استحکام استخوان پا و مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پرنده های تغذیه شده با جیره های حاوی سطوح مختلف مکمل معدنی در سنین ۴۲-۲۱ روزگی تفاوت معنی داری از نظر کلسیم، فسفر و خاکستر استخوان پا نداشتند (۰۵/۰P>)، ولی در سن ۴۲ روزگی استحکام استخوان تحت تاثیر تیمار فاقد مکمل معدنی قرار گرفت (۰۵/۰P<). لذا به نظر می رسد امکان کاهش مکمل معدنی طی هفته دوم دوره رشد و دوره پایانی وجود داشته باشد.