سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید رئوف – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

میزا ن تبخیر تعرق گیاهان مختلف تحت تاثیر پارامترهای اقلیمی ممکن است دستخوش تغییرات گردد پارامترهای اقلیمی در کلیه مناطق دنیا نیز ممکن است به صورت محلی یا کلی دچار تغییراتی گردد که خود باعث گرمتر یا خنک تر شدن آن منطقه گردد آمار هواشناسی در کل بیانگر گرمتر شدن زمین آب شدن یخچالهای طبیعی و کاهش منابع اب تجدید شونده می باشند دراین تحقیق ابتدا روند تغییرات برخی پارامترهای اقلیمی که روی میزان تبخیر تعرق گیاهان اثر دارد در طی یک دوره ۲۲ ساله ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۳ برای استان همدان تعیین و سپس میزان تبخیر تعرق گیاه مرجع چمن در طی این دوره به صورت ماهانه با استفاده ازنرم افزار Cropwat محاسبه و مورد تجزیه تحلیل قرارگرفت. داده های اقلیمی شامل متوسط حداقل و حداکثر دمای ماهیانه، متوسط رطوبت نسبی ماهیانه، متوسط درصد روشنایی روزانه و سرعت باد مورد نیاز از سازمان هواشناسی اخذ گردید.