سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر حجارپور – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و م
افشین سلطانی – استاد و استادیار گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ابراهیم زینلی – استاد و استادیار گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرامرز سیدی – عضو هیات علمی سازمان تحقیقات کشاورزی استان گلستان

چکیده:

تغییر اقلیم ناشی از افزایش( CO(2 و سایر گازهای گلخانه ای در آینده می تواند اثرات قابل توجهی بر مدیریت آب و عملکرد بسیاری از گیاهان زراعی داشته باشد . هدف از این تحقیق، بررسی اثر تغییر اقلیم آینده بر کارایی مصرف آب، میزان آب آبیاری مورد نیاز و عملکرد نخود (Cicer arietium L) تحت شرایط آبی گنبد بود. سناریوهای مورد بررسی عبارت از افزایش ۲ برابری (CO(2، افزایش ۴ درجه ای دما و کاهش ۲ درصدی بارندگی بود ند. شبیه سازی ها با استفاده از مدل SSM-Chickpea برای هر سناریو و همچنین برای اثر ترکیبی آنها انجام شد . تغییر اقلیم باعث کاهش ۱۸ درصدی کارایی مصرف آب خواهد شد . نتایج شبیه سازی کاهش ۱۵ درصدی میزان آب آبیاری مورد نیاز برای کشت نخود در آینده و کاهش ۲۴ درصدی عملکرد دانه نخود را نشان داد.