سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یاسین صفرزاد –
عباسعلی نوری نیا –
حمید مدنی –
احسان سلمانی بیاری –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تغییرات منبع و مخزن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه سویا در سال ۱۳۸۸ آزمایشی در ایستگاهتحقیقات کشاورزی گرگان اجرا شد. این آزمایش با استفاده از طرح فاکتوریل بر مبنای طرح بلوک های کامل تصادفی RCBD) انجام شد. دو عاملa تغییر منبع در پنج سطح شاملa1 حذف ۲۵ درصد، a2حذف ۵۰ درصدa3 حذف ۷۵ درصد برگ هاa4 کانوپی باز وa5 شاهد,b تغییر مخزن در سه سطح در بر گیرنده b1 حذف ۲۵ درصد b2 حذف ۵۰ درصد b3 حذف ۷۵ درصد نیام ها در چهار تکرار بررسی شدند. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد، بین تیمارهای تغییرات منبع و مخزن از نظر عملکرد دانه و صفات مورد بررسی تفاوت بسیار معنی داری p<0.01 وجود دارد. بیشترین کمترین عملکرد دانه به ترتیب در تیمارهای افزایش منبع به مقدار ۳۹۵/۲ گرم در متر مربع و ۷۵ درصد حذف برگ ها به مقدار ۲۴۲/۸ گرم در متر مربع به دست آمده است همچنین مقایسه میانگین ها نشان داد که اعمال تیمارهایa1 و ۳ a2 ،a عملکرد دانه را نسبت به شاهد به ترتیب ۱۵و ۲۵ و ۳۵ درصد کاهش ولی در تیمار کانوپی باز عملکرد دانه ۱۲ درصد افزایش یافته است. در تیمارهای تغییرات مخزن نیز بیشترین مقدار عملکرد دانه در تیمار حذف ۲۵ درصد نیام ها ۳۲۷/۱ گرم درمترمربع) و کمترین مقدار نیز در تیمار ۷۵ درصد ۲۸۷/۹ گرم در متر مربع) حاصل شد. نتایج نشان می دهد که کاهش منبع و نیز محدودیت مخزن با تاثیر بر روی اجزای عملکرد در نهایت عملکرد دانه را کاهش می دهد