سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمودرضا یزدانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
محمدرضا توکلو – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد.
مجید رحیمی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد.
علی مرجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد.

چکیده:

جهت ارزیابی واکنش ارقام جدید و قدیم آفتابگردان روغنی، نسبت به شرایط محیطی(زمان کاشت) و مدیریت تولید (محلول پاشی عنصر روی) ، آزمایشی در شرایط آب و هوایی بجنورد طراحی و اجرا گردید. نتایج آزمایش حاکی از تفاوتهای معنیدار در همه صفات کمی و کیفی موردمطال عه داشته و نشان داد که به غیر از ارتفاع بوته، که صفت وابسته به ژنوتیپ بوده در تمامی صفات به ویژه عملکرد دانه و روغن، تحت ت اثیر تاریخ کاشت بوده است. محلولپاشی روی توانست به تنهایی بر جزء تعداد دانه در طبق، به واسطه افزایش قطر طبق به عنوان یک خصوصیت مرفوفیزی ولوژیک مهم موثر بوده و به دنبال آن عملکرد دانه و روغن را افزایش دهد. نظر به استقرار نه چندان مطلوب بوته ها در تاریخ کاشت ۲۴ اردیبهشت، انتظار افزایش صفات فقط از جهت کیفی قابل توصیه بوده و لذا تاریخ کاشت مطلوب از جهت تولید کمی و کیفی(عملکردروغن) تاریخ کاشت ۶ خرداد به جهت بهرهمندی از شرایط مطلوب محیطی می باشد.نتایج بررسی نشان داد که شاخص های فیزیولوژیکی رشد گیاهی همچون ،CGR،LAI NAR ،RGR و نیز شاخص کلروفیل برگSPAD) تحت تاثیر ژنوتیپ و محیط قرار گرفته و همبستگی معنی داری بین برخی از شاخص ها مانند سرعت رشد نسبی محصول، کلروفیل برگ با عملکرد دانه(احتمال ۹۹ درصد)وجود دارد. نتیجتاً اینکه هیبریدهای آلستار و اروفلور به واسطه زودرسی و عدم مواجه شدن با سرمای زودرس پائیزه، توانسته اند شاخص برداشت مطلوبی را داشته و حتی به عنوان کشت دوم در منطقه مورد توجه قرار گیرند.