سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی سیاوش نیا – عضو هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی وا
امیر نجفی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- مکانیکخاکو پی

چکیده:

باتوجه به درصد بالای سیلیسموجود، ارزانی و دردسترسبودن خاکستر پوسته برنج، میتوان از آن در ترکیببا آهکبرای تثبیتشیمیایی خاکهای مسئلهدار نظیر رسبا خمیری بالاCH) استفاده نمود. در این تحقیق اثر تغییراتدرصد اختلاط آهک- خاکستر پوسته برنج (% ۷ و۱۰% و۱۳% ) و زمان عملآوری ( ۷ و ۲۸ روز) برروی مقاومتبرشی و تغییراتجابجایی قائم و افقی نمونه خاک، طی انجام آزمایشبرشمستقیم بزرگ مقیاس( ۳۰*۳۰ بررسی شد. نتایج نشان داد افزایشزمان عملآوری و درصد اختلاط، باعثافزایشتنشبرشی حداکثر، چسبندگی و زاویه اصطکاکداخلی و کاهشجابحایی قائم نمونه خاکمیشود