مقاله اثر تغییر وضعیت بدن و خروج زودتر از بستر بر خونریزی، هماتوم و احتباس ادراری بیماران با آنژیوگرافی عروق کرونر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۷ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: اثر تغییر وضعیت بدن و خروج زودتر از بستر بر خونریزی، هماتوم و احتباس ادراری بیماران با آنژیوگرافی عروق کرونر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنژیوگرافی قلبی
مقاله تغییر وضعیت
مقاله خروج از بستر
مقاله خونریزی
مقاله هماتوم
مقاله احتباس ادرار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: مهران فرد شهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام پور ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: کردنژاد عبدالمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بیماران پس از آنژیوگرافی عروق کرونر به مدت ۲۴-۴ ساعت به استراحت مطلق نیاز دارند. این مطالعه به منظور تعیین اثر تغییر وضعیت بدن و خروج زودتر از بستر بر خونریزی، هماتوم و احتباس ادراری بیماران با آنژیوگرافی عروق کرونر انجام گردید.
روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی ۱۴۰ بیمار کاندیدای آنژیوگرافی عروق کرونر در مرکز آموزشی درمانی گنجویان دزفول به صورت تصادفی در چهار گروه ۳۵ نفری قرار گرفتند. بیماران گروه اول (کنترل) به مدت ۶ ساعت در وضعیت خوابیده به پشت بدون حرکت قرار گرفتند. در گروه دوم بر اساس یک پروتکل مشخص تغییر وضعیت انجام شد. گروه سوم زودتر از موعد از بستر خارج شدند و در گروه چهارم تغییر وضعیت و خروج زودتر از بستر به صورت توام انجام شد. میزان خونریزی، هماتوم و احتباس ادراری با استفاده از چک لیست کریستن سون در ساعات صفر، ۱، ۲، ۴، ۶ و صبح روز بعد از آنژیوگرافی سنجش شد.
یافته ها: بین چهار گروه مورد مطالعه از نظر بروز خونریزی و هماتوم تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد؛ ولی میزان بروز احتباس ادراری در گروه کنترل نسبت به سه گروه مداخله به صورت غیرمعنی داری بیشتر بود.
نتیجه گیری: تغییر وضعیت دادن بیماران متعاقب آنژیوگرافی عروق کرونر باعث خروج زودتر بیماران از بستر می گردد.