مقاله اثر تغییرپذیری تمرین بر استقلال اندام مجری در مهارت شوت سه گام بسکتبال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۳۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: اثر تغییرپذیری تمرین بر استقلال اندام مجری در مهارت شوت سه گام بسکتبال
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغییر پذیری تمرین
مقاله استقلال اندام مجری
مقاله شوت سه گام بسکتبال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: حیرانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: زارعیان احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مطالعه حاضر بررسی اثر تغییرپذیری تمرین (ثابت و متغیر)، بر استقلال اندام مجری یعنی توانایی شخص برای اجرای تکلیف آموخته شده با اندام معین و اجرای آن با اندام متفاوت و جدید، در مهارت شوت سه گام بسکتبال بود. بدین منظور ۲۰ نفر آزمودنی دختر ۱۲ تا ۲۰ سال که همگی مبتدی و راست دست بودند، به طور تصادفی انتخاب و بدرقالب دو گروه ده نفره تمرین ثابت و تمرین متغیر تکلیف شوت سه گام را آموختند. قبل از شروع آموزش و پس از اتمام دوره از افراد پیش آزمون و پس آزمون فوری وتاخیری به عمل آمد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس در اندازه های تکراری، در گروه تمرین ثابت و متغیر نشان داد که اثر اصلی زمان معنی دار است. به عبارتی افراد تحت هر دو شرایط تمرین ثابت و متغیر در اجرای تکلیف پیشرفت داشته اند (p<0.05). همچنین نتایج نشان داد اثر اصلی آرایش تمرین و تعامل گروه در زمان نیز معنی دار است (p<0.05). به عبارتی افراد گروه تمرین متغیر، به راحتی توانستند تکلیف را با دست تمرین نکرده نیز به خوبی دست تمرین کرده اجرا کنند. بطور کلی این الگو از نتایج فرضیه “استقلال اندام مجری” را مورد حمایت قرار می دهد.