سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمسعود حیدری – اصفهان، شهرک امیرحمزه، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفه
جواد کریم زاده اصفهانی –
محمدحسن بشارت نژاد –

چکیده:

جهت تعیین اثرات تغذیه گیاه و فشار پارازیتوئید بر پارازیتیسم بید کلم Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera, Plutellidae)توسطCotesia vestalis (Haliday) (Hymenoptera, Braconidae) یک آزمایش کوتاهمدت بصورت آزمون فاکتوریل با دو فاکتور مقدار کود )در سه سطح( در غیاب و حضور زنبور پارازیتوئید در دو سطح: جمعیت اولیه کم و زیاد( طراحی گردید. کلم چینی رقم Hero تحت سه رژیم کودی ۰/۰و۰/۵و۱/۰ گرم کود NPK (20:20:20) در گلدان تحت شرایط گلخانه )دمای ۵±۲۵درجه سلسیوس و دوره نوری ۹۱ ساعت روشنایی و ۱ ساعت تاریکی پرورش یافت. برای شروع آزمایش، یک گیاه ۱ هفتهای، چهار جفت )نر و ماده( حشره کامل بید کلم تازه ظهوریافته و محلول عسل ) ۹۰ %( در قفس های تهویهدار ۴۰×۴۰×۴۰سانتیمتر( قرار داده شد. هر سه روز یکبار یک گیاه جدید با همان سن در قفس قرار میگرفت و محلول عسل هر ۰۱ ساعت یکبار تجدید میگردید. پس از دو هفته، در تیمارهای با پارازیتوئید یک )برای تیمار رهاسازی کم( یا چهار )برای تیمار رهاسازی زیاد( زنبور C. vestalis ماده سه روزه جفتگیریکرده در هر قفس رهاسازی شد