سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمسعود حیدری – اصفهان، شهرک امیرحمزه، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفه
جواد کریم زاده اصفهانی –

چکیده:

جهت تعیین اثر تغذیه گیاه میزبان و حضور Cotesia vestalis (Haliday) (Hymenoptera, Braconidae) بر فراوانی جمعیت بید کلم، Plutella (L.) (Lepidoptera, Plutellidae) xylostella ، یک آزمون فاکتوریل با دو فاکتور مقدار کود )در سه سطح( در غیاب و حضور زنبور پارازیتوئید C. vestalis )در دو سطح: جمعیت اولیه کم و زیاد( طراحی گردید. کلم چینی رقم Hero 9 گرم کود / ۰ و ۰ /۸ ،۰/ تحت سه رژیم کودی ۰ NPK (20:20:20) در گلدان تحت شرایط گلخانه پرورش یافت. برای شروع آزمایش، یک گیاه ۱ هفتهای، چهار جفت )نر و ماده( حشره کامل بید کلم تازه ظهوریافته و محلول عسل ) ۹۰ %( در قفسهای تهویهدار ۴۰×۴۰×۴۰سانتیمتر( قرار داده شد. هر سه روز یکبار یک گیاه جدید با همان سن در قفس قرار میگرفت و محلول عسل هر ۰۱ ساعت یکبار تجدید میگردید. پس از دو هفته، در تیمارهای با پارازیتوئید یک )برای تیمار رهاسازی کم( یا چهار)برای تیمار رهاسازی زیاد( زنبور C. vestalis ماده سه روزه جفتگیریکرده در هر قفس رهاسازی شد. تیمارها چهار بار تکرار شدند و آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی تحت شرایط محیطی استاندارد )دمای۲±۲۵درجه سلسیوس، رطوبت نسبی۵± ۰ ۷٪ و دوره نوری ۹۱ ساعت روشنایی و ۱ ساعت تاریکی( اجرا گردید. پس از ۰۰ روز، تعداد حشرات بالغ زنده شمارش و ثبت گردید. میانگین تعداد حشرات کامل بید کلم توسط تجزیهانحراف لگاریتمی خطی ) – log-linear analysis of deviance ( تجزیه و تحلیل گردید