سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبداله مقدسی خیاوی – مدرس دانشگاه پیام نور
محمد شهیر – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه زنجان
شاه علیزاده – دانشجویکارشناسی ارشد

چکیده:

با توجه به بهبود سویه های جوجه گوشتی احتیاجات غذایی آنها هم بایدمورد بررسی قرارگرفته تا از اتلاف مواد مغذی اضافی جلوگیری و درنهایت باعث کاهش هزینه برای تولید محصول شود دراین تحقیق اثر تغذیه مرحله ای برعملکرد و هزینه جوجه های گوشتی مورد بررسی قرارگرفت. طول مدت تغذیه در جیره های آزمایشی درسه فاز به صورت یک دو و سه مرحله ای برای دوره آغازین ۲۱-۷ ، رشد ۴۲-۲۱ و کل دوره ۴۲-۷ درنظر گرفته شد. نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری بین تیمارها در دوره رشد و کل دوره برای مقدار خوراک مصرفی وجود دارد p<0/05 بین تیمارها از نظر افزایش وزن برای دوره های آغازین رشد و کل دوره اختلاف معنی داری مشاهده شد p<0/05 تغذیه مرحله ای باعث بهبود ضریب تبدیل نشد و بهترین ضریب تبدیل برای تیمار یک مرحله ای مشاهده شد هزینه خوراک برای هر کیلو افزایش وزن بین تیمارها اختلاف معنی داری نداشت با توجه به نتایج تحقیق حاضر تغذیه مرحله ای در جوجه های گوشتی جهت کاهش هزینه دوره پرورشی توصیه نمی شود.