سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حدیثه حقی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه بوعلی سینا
حسن ساری خانی – عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
احمد ارشادی – عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثر سولفات روی بر میزان مقاومت به سرمای زمستانه انگور رقم بیدانه سفید در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. سولفات روی در سه تیمار صفر (شاهد)، ۰/۰۴ و ۰/۰۸ درصد در پنج نوبت از یک هفته قبل از باز شدن کامل گل ها به فاصله هر دو هفته یکبار روی بوته های انگور محلول پاشی گردید. پس از خزان طبیعی بوته های تیمار شده، نمونه هایی از آنها به صورت تصادفی در نیمه زمستان تهیه و برای اعمال سرما شاخه های تهیه شده در دماهای ۰ و ۳- و ۶- و ۹- و ۱۲- و ۱۵- و ۱۸- و ۲۱- و ۲۴- و ۲۷- و ۳۰- درجه سانتیگراد به مدت سه ساعت قرار گرفتند و از لحاظ صفات مورد نظر بررسی شدند. نتایج نشان داد که محلول پاشی سولفات روی اثرات معنی داری بر نشت الکترولیت و مقدار پرولین شاخه های محلول پاشی شده در مقایسه با تیمار شاهد داشت. کمترین نشت الکترولیت در تیمار ۰/۰۸ درصد و بیشترین در تیمار شاهد دیده شد. در بررسی تست تترازولیوم مشخص شد که میزان مقاومت شاخه های تیمار شده نسبت به شاهد افزایش چشمگیری داشته است وبه طوری که در تیمار ۰/۰۸ درصد سولفات روی، شاخه ها در دمای ۲۴ – هم زنده ماندند. نتایج این تحقیق اثرات محلول پاشی روی را برافزایش مقاومت به سرمای زمستانه انگور رقم بیدانه سفید نشان داد.