سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ندا خلف خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی تغذیه دام و طیور دانشگاه ارومیه
علی میرزاآقازاده – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه
غلامرضا نجفی – استادیار دانشکده ی دامپزشکی دانشگاه ارومیه
فرانک ایلخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی تغذیه دام و طیور دانشگاه ارومیه

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی اثر استفاده از سطوح افزایشی دانه کامل آفتابگردان بر برخی از فراسنجه های خونی‌ جوجه های گوشتی با استفاده از تعداد ۲۸۰ جوجه نر گوشتی سویه راس در قالب یک طرح کامل تصادفی در آبان ماه سال ۱۳۸۹ در سالن تحقیقاتی‌ گروه علوم دامی‌ دانشگاه ارومیه اجرا شد. ۷تیمار آزمایشی(با ۴ تکرار برای هر تیمار و ۱۰ قطعه پرنده در هر تکرار) در نظر گرفته شد. تیمار ۱به عنوان تیمار شاهد بود و پرندگان این گروه در کل دوره(۴۲-۰ روزگی) از جیره صفر درصد دانه آفتابگردان و گروه های تیماری ۲ ،۳ و ۴ در کل دوره بترتیب با سطوح ۸ ،۱۶ و۲۴ درصد دانه آفتابگردان تغذیه شدند. گروه های تیماری ۵ ،۶ و۷ نیز در دوره آغازین (۲۱-۰ روزگی) همانند گروه شاهد از جیره صفر درصد دانه آفتابگردان و در دوره پایانی (۴۲-۲۱ روزگی) همانند گروه های تیماری ۲ ، ۳و۴ به ترتیب با سطوح ۸ ، ۱۶و ۲۴ درصد دانه آفتابگردان تغذیه شدند. در پایان ۴۲ روزگی یک پرنده از هر تکرار با وزنی مشابه با میانگین وزنی آن تکرار انتخاب و پس از وزن کشی،کشتار و خونگیری شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که غلظت تری گلیسرید، کلسترول، LDL،HDL و VLDL در سرم خون به گونه معنی داری(۰۵/۰p<) تحت تاثیر مصرف دانه کامل آفتابگردان در جیره غذایی قرار گرفت. این تاثیر باعث کاهش معنی داری در غلظت تری گلیسرید وکلسترول به ترتیب در تیمارهای ۴،۶و۷ و همچنین ۶و۷ در مقایسه با گروه شاهد گردید.