سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهه طغیانی – دانش آموخته (کارشناسی ارشد) تغذیه دام، دانشگاه شهرکرد
علی محرری – دانشیار گروه علوم دامی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

هدف از مطالعه ی حاضر بررسی اثر تغذیه ی مکمل پروتئینی قبل از زایش بر غلظت گلوکز و اسیدهای چرب غیر استریفیه (NEFA) پلاسمای خون گاوهای نزدیک زایش هلشتاین و گوساله آنها بوده است. بدین منظور، ۳۰ رأس گاو هلشتاین در دورهی (Close-up) انتخاب و ۱۵ رأس از آن ها روزانه با ۶۰۰ گرم مکمل پروتئینی که متشکل از مخلوط کنجالهی سویا و کنجالهی آفتابگردان (به نسبت وزنی ۵۰:۵۰ ) بود، تغذیه شدند. نمونه های خون گاوها نخستین بار، ۲۱ روز قبل از زایش و سپس ۲ روز مانده به زایش و همچنین در روز پانزده و سیام بعد از زایش برای بررسی غلظت گلوکز (mg/dl) جمعآوری شد. برای نمونههای خون روز پانزده و سیام بعد از زایش غلظت اسید های چرب غیراستریفیه (NEFA) پلاسمای خون گاوها نیز اندازه گیری شد. دادههای حاصل از فراسنجه های اندازه گیری شده در قالب طرح بلوک کاملاً تصادفی آنالیز آماری شدند . غلظت گلوکز پلاسمای خون تیمارها تفاوت آماری با هم نداشتند (۰/۰۵<P). غلظت گلوکز پلاسمای خون تیمارهای آزمایشی در اواخر دوره ی خشکی، ۲۲/۵۴% بیشتر از غلظت آن در روزهای آخر آبستنی بوده و یا به بیان دیگر با نزدیک شدن زمان زایمان از غلظت آن کاسته شد و به طور کلی غلظت گلو ز ک در اواخر دورهی خشکی نسبت به دورهی آغاز شیردهی بیشتر بود . کاهش غلظت گلوکز در هفته های اول شیردهی می تواند در نتیجه تقاضای زیاد برای ساخت لاکتوز و گلوکونئوژنز ناکا فی باشد. زیرا کمبود انرژی نتوانسته تماما بواسطه مصرف انرژی جبران شود . غلظت اسیدهای چرب غیراستریفیه (NEFA) پلاسمای تیمارهای آزمایشی در دورهی آغاز شیردهی تفاوت آماری نشان ندادند (۰/۰۵<p)