مقاله اثر تغذیه گیاهی بر برخی صفات مرفولوژیک و میزان پروتئین گلرنگ تحت رژیم های مختلف آبیاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی از صفحه ۱۶۵ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: اثر تغذیه گیاهی بر برخی صفات مرفولوژیک و میزان پروتئین گلرنگ تحت رژیم های مختلف آبیاری
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد
مقاله قطع آبیاری
مقاله کود آلی
مقاله کودهای زیستی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسن نیا امید
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلیان جلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش اثر رژیم های آبیاری و تغذیه گیاهی در قالب کرت های خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی بر روی گلرنگ در ۳ تکرار، در سال زراعی ۱۳۸۹ مورد بررسى قرار گرفت. فاکتورهای مورد مطالعه عبارت بودند از: رژیم آبیاری در ۳ سطح: آبیاری کامل، قطع آبیاری در مرحله رشد رویشی، قطع آبیاری در مرحله رشد زایشی به عنوان کرت های اصلی و ترکیبی از سطوح مختلف تغذیه گیاهی در ۷ سطح: شاهد، اوره، کود آلی هیومیکس، بیولوژیک (نیتروکسین و بیوسولفور)، تلفیقی: (اوره+هیومیکس+نیتروکسین) و (اوره+هیومیکس+بیوسولفور)، به عنوان کرت های فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که بیش ترین ارتفاع بوته (۶۹٫۹۶ سانتی متر) در تیمار تلفیقی اوره+هیومیکس+بیوسولفور در شرایط قطع آبیاری در مرحله رشد زایشی و کم ترین میزان آن در شرایط قطع آبیاری در مرحله رشد رویشی و در تیمار کودی نیتروکسین دیده شد. بیش ترین و کم ترین میزان پروتئین دانه به ترتیب از تیمار قطع آبیاری در مرحله رشد زایشی و استفاده از بیوسلوفور (۲۸٫۴۱ درصد) و کمترین مقدار آن در شرایط آبیاری کامل و استفاده از کود آلی هیومیکس (۲۱٫۰۱ درصد) بدست آمد. تعداد شاخه فرعی، زیست توده و عملکرد دانه تحت تاثیر تغذیه گیاهی قرار گرفتند. بیش ترین میزان عملکرد دانه مقدار زیست توده از تیمار تلفیقی تیمار تلفیقی اوره+هیومیکس+نیتروکسین و کمترین مقدار آن در تیمار شاهد بدست آمد. رژیم آبیاری اثر معنی داری بر میزان زیست توده و عملکرد دانه داشت، به طوری که بیش ترین و کم ترین میزان آن ها به ترتیب در رژیم آبیاری کامل و قطع آبیار، در مرحله رشد رویشی به دست آمد. به طور کلی تیمار کود تلفیقی (اوره+هیومیکس+بیوسولفور) در شرایط آبیاری مطلوب اثری مفیدتر بر گلرنگ داشت.