مقاله اثر تغذیه با نیتروژن و کاربرد برخی عناصر ریزمغذی بر میزان تولید بذر در گیاه آمارانت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۳۶۵ تا ۳۷۸ منتشر شده است.
نام: اثر تغذیه با نیتروژن و کاربرد برخی عناصر ریزمغذی بر میزان تولید بذر در گیاه آمارانت
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمارانت
مقاله عناصر غذایی و تعداد دانه تولیدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زاده معماری تبریزی الناز
جناب آقای / سرکار خانم: یارنیا مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی ورهرام
جناب آقای / سرکار خانم: رحیم زاده خویی فرخ
جناب آقای / سرکار خانم: خورشیدی بنام محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این بررسی مطالعه تاثیر سطوح مختلف کودهای نیتروژنه، آهن، روی و منگنز با تیمارهای مختلف تقسیط کود بر عملکرد و کیفیت بذور آمارانت است. نتایج به دست آمده از این بررسی نشان داد که سطوح مختلف کود نیتروژنه منجر به افزایش صفات مورد بررسی شد، بیشترین افزایش را در صفات کاربرد کود نیتروژنه، آهن و روی در مقادیر مطلوب و بیشتر از حد مطلوب مشاهده شد. در اکثر صفات مورد بررسی بین این دو سطح کودی در صفات تعداد دانه، اختلاف معنی داری مشاهده نشد. در این بررسی تیمار مصرف ۲۰۰ و ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن افزایشی به ترتیب ۱۱٫۳۲ و ۹٫۹۸ درصدی را در تعداد دانه ها باعث شد. بیشترین تعداد دانه با محلول پاشی ۷ در هزار سولفات روی ۸۴۶۴ عدد بود که افزایش ۳٫۳۷ درصدی را نسبت به سطح شاهد نشان داد. لذا با توجه به نتایج حاصل، کاربرد کودهای مورد بررسی منجر به بهبود صفات کمی و کیفی آمارانت می شود.