مقاله اثر تغذیه ای هورمون ۱۷- بتا استرادیول بر تغییرات هماتولوژیک ماهی ازون برون جوان (AciPenser stellatus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در شیلات از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: اثر تغذیه ای هورمون ۱۷- بتا استرادیول بر تغییرات هماتولوژیک ماهی ازون برون جوان (AciPenser stellatus)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ازون برون
مقاله ۱۷- بتا استرادیول
مقاله تغذیه
مقاله شاخص های خونی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مکنت خواه بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسین
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحتکار بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: عفت پناه ایرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، اثرات هورمون ۱۷- بتا استرادیول بر شاخص های هماتولوژیک ماهی ازون برون جوان مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور، ۱۸۰ قطعه بچه ماهی ازون برون ۵ ماهه با میانگین وزن ۰٫۲±۱۱٫۷ گرم در ۳ تیمار به تعداد ۲۰ قطعه در هر تانک تقسیم شدند. تیمارها شامل دوزهای صفر، ۲۵ و ۵۰ میلی-گرم هورمون ۱۷- بتا استرادیول (E2) به ازای هر کیلوگرم غذا در نظر گرفته شدند. طول دوره پژوهش، ۷ ماه در نظر گرفته شد و طی این مدت ماهیان بر اساس اشت ها مورد تغذیه قرار گرفتند. در پایان دوره، نمونه خون از ۵ ماهی در هر تانک انجام و شاخص های هماتولوژیک شامل تعداد گلبول های سفید و قرمز خون، هموگلوبین، هماتوکریت و درصد افتراقی لکوسیت ها مورد اندازه گیری و سنجش قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که با افزایش دوز هورمون از مقادیر WBC، RBC، Hb و HCT در خون ماهیان مورد مطالعه به طور معنی داری کاسته می شود (P<0.05)، اما اختلاف معنی داری بین تیمار شاهد و تیمار ۲۵ میلی گرم هورمون در جیره در خصوص شاخص های مذکور مشاهده نشد (P>0.05) در سایر فاکتورهای خونی شامل MCV،MCH و MCHC و همچنین درصد افتراق لکوسیت ها شامل نوتوفیل، لنفوسیت، مونوسیت و ائوزینوفیل اختلاف معنی داری بین گروه های مختلف مشاهده نشد (P>0.05)این مطالعه تایید کرد که تغذیه بچه ماهیان ازون برون با جیره دارای هورمون ۱۷- بتا استرادیول سبب وقوع آنمی شده و شدت آنمی نیز از دوز هورمون تبعیت می کند، اما به نظر می رسد که تنوع سلول های سفید خون تحت تاثیر هورمون قرار نمی گیرد.