سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

احمدرضا شاکری نوین – کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،کرمان. ایران.
پریوش زاهدی تهرانی – استادیار، دکترای مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری ، تهران ، ایران

چکیده:

یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر هزینه حقوق صاحبان سهام افشا و کیفیت آن میباشد. از طرفی، ارتباط بین این دو متغیر میتواند تحت تاثیر مرحلهای باشد که شرکت در چرخه عمر و حیات خود سپری میشود. بر این اساس تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر کیفیت افشا بر هزینه حقوق صاحبان سهام و ارتباط این رابطه با چرخه عمر شرکتها میباشد. بدین منظور تعداد ۰۱ شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ۱۳۹۱- ۱۳۸۲ به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید و فرضیات تحقیق توسط روش اقتصادسنجی دادههای پانل مورد آزمون قرار گرفت.یافتههای تحقیق حاکی از آن است که کیفیت افشای شرکت ها در سطح اطمینان ۹۰ درصد رابطه معکوس و معنی داری با هزینه حقوق صاحبان سهام از خود نشان می دهد. علاوه بر این نتایج بدست آمده مؤید آن است که تأثیر کیفیت افشا بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها در دوره های مختلف چرخه عمر تفاوت معنی داری با یکدیگر دارد و این تفاوت در میان دورههای رشد و افول عمر شرکت ها و همچنین دوره های بلوغ و افول شرکتها نمود پیدا می کند.