مقاله اثر تعدیلی ویژگی های شخصیتی بر رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده و میل به بروز خشونت در محیط کار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۶۹ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: اثر تعدیلی ویژگی های شخصیتی بر رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده و میل به بروز خشونت در محیط کار
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشونت در محیط کار
مقاله عدالت سازمانی
مقاله ویژگی های شخصیتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهداد علی
جناب آقای / سرکار خانم: ذاکرین سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: مهدیزادگان ایران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر تعدیلی ویژگی های شخصیت بر رابطه عدالت سازمانی ادراک شده و میل به بروز خشونت در محیط کار است. روش پژوهش، توصیفی همبستگی و جامعه آماری همه کارکنان مرد قسمت تولید یکی از کارخانجات بزرگ خودروسازی (۴۶۳۸ نفر) است که از میان آنان، ۲۶۹ نفر به عنوان نمونه به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه میل به بروز خشونت در محیط کار (مهداد، طباخ عشقی، مهدیزادگان، ۱۳۹۰)، پرسشنامه عدالت سازمانی ادراک شده نیهوف و مورمن (۱۹۹۳) و پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت NEO- FFI (کوستا و مک کری، ۱۹۸۹)، بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل رگرسیون تعدیلی استفاده شد. یافته ها نشان داد که برونگرایی، رابطه بین عدالت توزیعی ادراک شده با میل به بروز خشونت فیزیکی ( b=-0.05, P>0.05) و کلامی (b=-0.09, P>0.05) و روان رنجوری رابطه میان میل به خشونت فیزیکی (b=0.09, P<0.05) کلامی (b=0.014, P<0.01) را تعدیل کردند. اما وظیفه شناسی، توافق جویی و تجربه پذیری نتوانستند رابطه بین مولفه های عدالت سازمانی ادراک شده و میل به بروز خشونت در محیط کار را تعدیل نمایند. بنابراین، نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده اثر تعدیلی برونگرایی و روان رنجوری بر رابطه میان ادراک عدالت سازمانی و میل به بروز خشونت در محیط کار است که می توان در فرایند گزینش کارکنان مورد توجه قرار داد.