مقاله اثر تعداد چرخه های مکانیکی بر ریزنشت حفرات کلاس V ترمیم شده با کامپوزیت و ادهزیو Etch & Rinse که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۳۹۵ تا ۴۰۵ منتشر شده است.
نام: اثر تعداد چرخه های مکانیکی بر ریزنشت حفرات کلاس V ترمیم شده با کامپوزیت و ادهزیو Etch & Rinse
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چرخه مکانیکی
مقاله باندینگ
مقاله ریزنشت
مقاله کامپوزیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانش کاظمی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: داوری عبدالرحیم
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی نسب مجید
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمی حاجی آقا محسن
جناب آقای / سرکار خانم: حداد محمدامین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه جهت بازسازی شرایط دهان در آزمایشگاه و بررسی خواص مواد ترمیمی از روش های مختلفی مانند چرخه مکانیکی استفاده می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر چرخه های مکانیکی بر ریزنشت ترمیم های کلاس V ترمیم شده با کامپوزیت و ۲ نوع ادهزیو Etch & rinse می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه بر روی ۱۰۰ دندان اینسیزور گاو حفرات کلاس V با اندازه یکسان به نحوی تراشیده شد که لبه انسایزالی در مینا و لبه جینجیوالی در عاج بود. دندان ها به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه توسط باندینگ Excite (Vivadent/Ivoclar/Lichtensteine) و گروه دیگر توسط باندینگ Single Bond (3M-USA) ترمیم شد. هر گروه به ۵ زیرگروه تقسیم شد و تحت چرخه های مکانیکی ۰، ۵۰ k، ۱۰۰ k،۲۰۰ k  و۳۰۰ k ؛ (k= 1000) قرار گرفتند. تمام سطوح دندان ها به استثنای یک میلی متری اطراف حفره پوشانده شده و به مدت ۲۴ ساعت در محلول متیلن بلو ۲% قرار داده شدند. سپس دندان ها بریده و میزان ریزنشت با استریومیکروسکوپ ثبت شد. داده ها با آزمون Mann-whitney ,Kruskal Wallis و Wiloxan مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج: ریزنشت در مارجین عاجی بیشتر از مارجین مینایی بود (p= 0.0001). بین Singlebond و Excite از لحاظ میزان ریزنشت در مارجین های مینایی و عاجی تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد (p>0.05). افزایش تعداد چرخه های مکانیکی بر ریزنشت Singlebond و Excite نه در مینا و نه در عاج تاثیر معنی داری نداشت.
نتیجه گیری: افزایش تعداد چرخه مکانیکی تاثیری روی میزان ریزنشت نداشت. همچنین میزان ریزنشت در همه گروه ها در مارجین عاجی به طور معنی داری بیشتر از مارجین مینایی بود.