سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یدالله احمدی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه ارومیه
امیر شیخی آراسته – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه ارومیه
پرویز احمدی مقدم – استادیار مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

یکنواختی توزیع و پخش کود از مهم ترین مسائل در کودپاشی بوده که باعث کاهش هزینه و همچنین کاهش آلودگی های محیط زیست می شود. هدف این تحقیق بررسی تأثیر تعداد و وضعیت قرارگیری پره ها، و انتخاب الگوی پخش مناسب در طراحی و ساخت صفحه های چرخان برای کودپاش های سانتریفیوژ می باشد. در این تحقیق از کودپاش سانتریفیوژ تک صفحه ی چرخان سوار استفاده گردید. آزمایشات بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با سه تیمار تعداد پره (۴ و ۶ و ۸ پره) ، وضعیت قرارگیری پره (شعاعی و غیر شعاعی) و دو نوع کود (نیترات آمونیوم و سوپر فسفات سه گانه) با سه تکرار انجام گرفت. ۴۰ جعبه ی چوبی استاندارد چهار قسمتی برای ارزیابی یکنواختی پخش کود به صورت ردیفی عمود بر مسیر حرکت کودپاش با فواصل مساوی چیده شدند. شروع پاشش به فاصله ی مکانی ۱۰ متر قبل از جعبه ها و قطع پاشش کود در فاصله ی مکانی ۱۰ متر بعد از آن ها صورت گرفت. جرم مواد داخل هر جعبه به صورت جداگانه توسط ترازوی دیجیتالی با دقت ۰/۱ گرم اندازه گیری شد. شاخص های مهم برای ارزیابی نمونه ها ی پخش، ضریب تغییرات و چولگ ی می باشد. اثر پارامترهای مختلف بر یکنواختی توزیع، بر اساس تحلیل میانگین سه تکرار با استفاده از نرم افزار تحلیلی SAS و آزمون مقایسه توکی در سطح احتمال ۵ % انجام شد. نتایج نشان داد که تعداد پره هیچ تأثیری بر روی یکنواختی توزیع کود در هر دو نوع کود ندارد. همچنین وضعیت قرارگیری پره ها اثر معنی داری بر یکنواختی توزیع دارد. دیسک ۸ پره ای با موقعیت پره های غیر شعاعی بهترین توزیع یکنواختی را دارد.