سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدحسن حیدرزاده – دانشجویان کارشناسی ارشد تغذیه دام دانشگاه بیرجند
مسلم باشتنی – عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
علیرضا فروغی – عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی شهید هاشمی نژاد مشهد
همایون فرهنگ فر – عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند

چکیده:

برای تعیین اثرات تعداد وعده های خوراک دهی بر روی تولید و ترکیبات شیر گاوهای شیری براون سوئیس آزمایشی در تابستان سال ۱۳۸۹ در محل گاوداری شیری آموزشی– تحقیقاتی مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی صورت گرفت که در آن۲۰ گاو شیری در ۲ تیمار مورد آزمایش قرار گرفتند. تیمارها شامل تغذیه ۲ بار و ۳ بار در روز بود که خوراک روزانه به ترتیب و بطور مساوی در ۲ وعده و در ساعات ۸ و ۲۰ و برای تیمار دوم نیز در ساعات ۸، ۱۶و ۲۴ تحویل داده می شد. آزمایش شامل ۲ دوره ۲۵ روزه بود که ۲۱ روز اول دوره عادت پذیری و ۴ روز انتهایی دوره جمع آوری اطلاعات بود. در هر دو تیمار شیردوشی ۳ بار در روز، در ساعات ۷ ، ۱۵ و ۲۳ صورت می گرفت. میزان شیر تولیدی برای هر گاو بصورت اتوماتیک ثبت می شد. در روزهای ۲۴ و ۲۵ هر دوره نمونه برداری از شیر سه وعده به عمل آمد. سپس تمام وعده های یک روز با هم مخلوط و به آزمایشگاه منتقل می شد. میانگین ترکیبات شیر دو روز محاسبه و استفاده شد. درصد چربی، پروتئین، لاکتوز، مواد جامد بدون چربی و اوره شیر توسط دستگاه میلکو اسکن اندازه گیری شد. با تحویل خوراک بصورت ۳ بار در روز میزان چربی، لاکتوز، مواد جامد بدون چربی شیر و نیز مقدار تولید شیر از لحاظ عددی افزایش یافت. همچنین مقدار پروتئین شیر بصورت معنی داری (۰۵/۰P<) افزایش داشت ولی مقدار اوره شیر بصورت معنی داری (۰۵/۰P<) کاهش نشان داد