سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهرام لک – استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستا
معصومه گوهری – مدرس دانشگاه پیام نور استان خوزستان
محمد خیاط – مدرس دانشگاه پیام نور استان خوزستان
مژگان سلطان زاده شوشتری – دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

جهت بررسی اثر تعداد بذر در کپه بر محدودیت مخزن و عملکرد سه رقم برنج در اقلیم گرم و خشک خوزستان این تحقیق به صورت آزمایش کرتهای یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی ۱۳۸۵ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شاوور، اجرا گردید. عامل اصلی سه رقم برنج (عنبوری قرمز، چمپا و دانیال) و عامل فرعی تعداد بذر در کپه(۲، ۴، ۶، ۸ بذ ر) بودند. جهت مطالعه محدودیت مخزن در زمان گرده افشانی در هر پلات قطع برگ پرچم و برگ زیرپرچم صورت گرفت. بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب به تیمار ۶ بذر در کپه و تیمار ۸ بذر در کپه تعلق داشت و با افزایش تراکم از ۲ به ۶ بذر در کپه، عملکرد دانه افزایش یافت در حالیکه در تراکم بالاتر از ۶ بذر در کپه عملکرد دانه کاهش نشان داد. رقم دانیال با میانگین ۴۰۱۱ کیلوگرم در هکتار، بیشترین عملکرد دانه و از نظر وزن هزاردانه در نیمه بالایی و پایینی خوشه نسبت به دو رقم محلی برتری داشت. نیمه بالایی خوشه کلیه ارقام از نظر وزن هزار دانه در شاهد و تیمار حذف برگ پرچم و زیر پرچم بر نیمه پایینی خوشه برتری داشت. در اثر حذف برگ پرچم و زیرپرچم وزن دانه کلیه ارقام در مقایسه با تیمار شاهد کاهش یافت، لذا کلیه ارقام مورد مطالعه فاقد محدودیت مخزن بودند.