مقاله اثر تعاملی «شفقت به خود» و نشخوار فکری بیماران افسرده در «درمان مبتنی بر شفقت» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۲ در دانشور از صفحه ۷۷ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: اثر تعاملی «شفقت به خود» و نشخوار فکری بیماران افسرده در «درمان مبتنی بر شفقت»
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمان مبتنی بر شفقت
مقاله شفقت به خود
مقاله افسردگی
مقاله اضطراب
مقاله نشخوار فکری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوربالا فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: برجعلی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: نوربالا احمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: تاریخ روان شناسی، سرشار از مفاهیمی است که در پی ارتقا و بهبود روش های درمانی و سلامت روان هستند. مدل درمانی مبتنی بر شفقت، برخواسته از مفهوم شفقت به خود در روان شناسی نوین است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر افسردگی، اضطراب و نشخوار فکری بیماران افسرده با توجه به میزان اولیه خصیصه شفقت به خود در این بیماران است.
مواد و روش ها: این پژوهش از نوع تحقیق های آزمایشی پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل معادل است. ۱۹ بیمار افسرده زن به شیوه نمونه گیری در دسترس از کلینیک روان پزشکی انتخاب شدند و در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. گروه آزمایش در دوازده جلسه گروه درمانی مبتنی بر شفقت شرکت کردند. همه آزمودنی ها به پرسشنامه های افسردگی بک، اضطراب، نشخوار فکری و شفقت به خود در سه مرحله پیش از شروع مداخله، جلسه پایانی و دو ماه بعد (جلسه پیگیری) پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون های تحلیل واریانس دوطرفه و تی گروه های مستقل در قالب نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ استفاده شد.
نتایج: یافته های پژوهش حاضر نشان داد که اضطراب و افسردگی گروه آزمایش در مطالعه پیگیری کاهش معناداری یافت (p<0.05). از دیگر نتایج این مطالعه، بیانگر اثر تعاملی معنادار مداخله و خصیصه شفقت به خود، روی میزان نشخوار فکری افراد است.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه درمان مبتنی بر شفقت، درمان موثری روی افسردگی و اضطراب بیماران افسرده است؛ همچنین افرادی که از ابتدا خصیصه شفقت به خود آنها بالاتر بوده، سود بیشتری از این مداخله کسب کرده، نشخوار فکری آنها کاهش یافته است، در حالی که شفقت به خود پایین به افزایش نشخوار فکری افراد در طی این مداخله منجر شده است.