سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا محمودی لیرزردی –
مصطفی زهرونی –

چکیده:

در این مطالعه چگونگی رفتار آب خاکستری در بستر بی هوازی لجن حاوی جریان های رو به بالا(راکتور UASB )در مدت زمان های مختلف نگهداری آب بازمان نگهداری هیدرولیکی، ۶ ، ۱۰ ، ۱۶ ساعت و حرارت کنترل شده ۳۰ درجه سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفت . علاوه بر این حداکثر تصفیه بی هوازی به کمک تجزیه میکروارگانیسم ها بدون افزودن مواد جانبی و نیز حداکثر حذف COD در آب های خاکستری فاضلاب ها از طریق آزمون های لجن تعیین گردید . ویژگی های لجن در راکتور UASB باید به گونه ای در نظر گرفته شود که ضمن ثابت ماندن کارایی راکتور حداقل زمان پسماند لجن بین ۲۷ و ۹۳ روز و نیز حداکثر فعالیت متانوژیک ویژه آن ۱۸ کیلوگرم COD باشد . نتایج بدست آمده مشخص نمود که میزان COD کلوئیدی در فعالیت های تجزیه میکروبی در حالت غیرهوازی ۸۶% و در حالت هوازی ۷۰% می باشد . بنابراین در مورد راکتور UASB حذف میزان % (۶۴/۵۲) COD در HRT بین ۱۶-۶ ساعت و نیز حذف % (۳۰-۲۲) در میزان نیتروژن و %(۲۱-۱۵) در میزان فسفات از آب خاکستری بهترین نتایج جهت حذف ذرات از مواد غذایی می باشد.