سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد رفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی
محسن آقابراتی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان

چکیده:

بهسازی زمین با استفادها ز ستون سنگی مسلح شده توسط محصولات ژئوسینتتیکی روشی است که علاوه بر بهبود رفتارخاک موجب بهبود عملکرد ستون سنگی نیز می شود مطالعات عددی و آزمایشگاهی قابل توجهی درزمینه تاثیر مسلح سازی بی واسطه و قائم توسط ژئوسینتتیکها برعملکرد ستون سنگی و مقایسه با رفتار ستون سنگی غیرمسلح انجام شده است در مطالعه حاضر ارزیابی آزمایشگاهی برروی ستون سنگی منفردبمنظور بررسی اثر ضخامت رویه ماسه ای غیرمسلح و رویه مسلح شده توسط ژئوگرید انجام می پذیرد. دراین مقاله با انجام آزمایش سه محوری برروی رویه ماسه ای مسلح و غیرمسلح بررسی اثر ترکیبی رویه مسلح شده و ستون سنگی بررفتار مقاومتی بستر نرم رسی انجام می پذیرد. نتایج آزمایشات انجام شده نشان میدهد که بواسطه اجرای رویه ماسه ای بهبود قابل توجهی در ظرفیت باربری مشاهده میشود. بعلاوه ضمن آنکه عمق کمانشی جانبی ایجاد شده در ستون سنگی افزایش می یابد از میزان آن در عمق ستون سنگی نیز کاسته میشود همچنین بهینه ترین حالت عرض ژئوگرید در رویه سه برابر قطر پی بدست آمده است.