سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدعلی سیرجانی – دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی
محمدحسین شهیر – دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی
حمید کهرام – دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه علوم دامی
مرادپاشا اسکندری نسب – دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی

چکیده:

به منظور بررسی اثر همزمان سازی فحلی و تزریقات PMSG و GnRH بر راندمان تولید مثلی میش ها مطالعه حاضر انجام گرفت. چرخه فحلی ۱۶ میش افشاری بوسیله سیدر(۱۴ روز) در طول فصل تولید مثلی مورد همزمان سازی قرار گرفت. یک روز پیش از سیدر برداری IU300 PMSG به تمام میش ها تزریق گردید. شرایط فولیکول های تخمدان میش ها در زمان سیدر برداری و فحلی با روش اولتراسونوگرافی transrectal مورد بررسی و طبقه بندی قرار گرفتند و مشخص گردید که بین تعداد فولیکول هایmm 5 ˃ تفاوت معنی داری وجود دارد(P ˂ ۰٫۰۵). در زمان جفت گیری نیز نیمی از میش ها (n=8)، gµ۵۰ GnRH دریافت نموده و سایرین سالاین دریافت کردند. ۳۰ روز پس از جفت گیری، تشخیص آبستنی در تمام میش ها با روش اولتراسونوگرافی transabdominal مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه آن مثبت بودن آبستنی در تمام میش ها بود.پس از بره زایی تعداد بره های متولد شده در گروهی که GnRH دریافت کردند (%۵/۱۶۲) بیش از گروه کنترل (%۱۲۵) بود. غلظت پروژسترون نمونه های خون بدست آمده در اوایل و اواسط آبستنی با روش ELISA مورد اندازه گیری قرار گرفت و پیرو آن مقادیر پروژسترون خون دراواسط آبستنی بیش از اوایل آن و همچنین در میش هایی که GnRH دریافت کرده بودند بیش از گروه کنترل بود(P ˂ ۰٫۰۵) . میانگین وزن بره های متولد شده در میش هایی که GnRH دریافت کردند ( ۰٫۱± ۲/۵) کمتر از آنهایی بود که GnRH را دریافت نکردند (۰٫۱± ۵٫۵). نتایج حاصل از این تحقیق نشاندهنده افزایش تعداد بره های متولد شده در گروهی که به دنبال همزمان سازی بوسیله سیدر و PMSG، مورد درمان GnRH قرار گرفتند، می باشد.