سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
علی کردونی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری

چکیده:

هدف از کار حاضر مدل سازی رفتار فازی و رسوب آسفالتین با استفاده یک شبیه ساز ترکیبی است . در این مطالعه از داد ههای تجربی به دست آمده از یکی از مخازن جنوب غربی ایران استفاده شده است. به منظور شبیهسازی فرآیند رسوب آسفالتین در طی فرآیند تزریق گاز امتزاجی، مدلهای مختلفی با ا ستفاده از مدل لوله قلمی تهیه شد و طی سناریوهای مختلفی مورد ارزیابی قرار گرفت. به کمک مدل های تهیه شده حداقل فشارامتزاجی از روش بررسی تغییرات کشش سطحی در اثر تغییر فشار تزریق، مورد ارزیابی قرار گرفت . تغییرات خصوصیات سیال در اثر تزریق امتزاجی گاز طبیعی و خصوصا اثر رسوب آسفالتین بر تغییر خصوصیات سیالمورد بررسی قرار گرفت. در نهایت اثر پدیده رسوب کردن و نشست کردن آسفالتین در نفت بر بازیافت نهایی نفت و تاثیر میزان دبی چاه تزریقی بر روی میزان رسوب آسفالتین مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل شدهنشان داد که حداکثر مقدار رسوب در اطراف فشار اشباع سیال رخ می دهد. رسوب نمودن آسفالتین و نیز حلشدن گاز امتزاجی، به صورت موازی موجب کاهش چگالی و گرانروی نفت می شوند. در اثر افزایش نرخ تزریق گاز، رسوب آسفالتین و همچنین سرعت کم شدن نفوذپذیری کاهش یافت