مقاله اثر تزریق داخل صفاقی عصاره هیدروالکلی آویشن کوهی (Origanum Vulgare) بر هورمون های جنسی در موش صحرایی نر نژاد ویستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۵۷ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: اثر تزریق داخل صفاقی عصاره هیدروالکلی آویشن کوهی (Origanum Vulgare) بر هورمون های جنسی در موش صحرایی نر نژاد ویستار
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آویشن کوهی
مقاله اسپرماتوژنز
مقاله باروری
مقاله تستوسترون
مقاله LH

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی رنجبری علی
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی رنجبری نازنین
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی رنجبری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: جویبار فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: آویشن کوهی دارای ترکیباتی با خواص ضدتشنج، ضدقارچ، آنتی اکسیدان، ضدالتهاب، ضدعفونت، ضددیابت، محرک سیستم عصبی مرکزی و محرک تولید هیدروکسیلاز تستوسترون می باشد. لذا هدف از مطالعه حاضر اثر تزریق داخل صفاقی عصاره هیدروالکلی آویشن کوهی (Origanum Vulgare) بر هورمون های جنسی در موش صحرایی نر می باشد.
مواد و روشها: در این مطالعه تجربی، ۶۰ سر موش صحرایی نر با وزن تقریبی ۲۱۰-۱۹۰ گرم در شش گروه ۱۰ تایی به مدت ۲۸ روز مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه ها شامل کنترل، شم و گروههای تجربی دریافت کننده دوزهای ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ و  mg/kg 400عصاره هیدروالکلی آویشن کوهی به صورت درون صفاقی بودند. پس از آخرین دوز دریافتی، از تمام گروه ها نمونه خونی گرفته شده و بیضه ها خارج شدند. میزان هورمون های تستوسترون،LH  و FSH اندازه گیری شد و بیضه ها پس از توزین مورد بررسی های بافت شناسی قرار گرفته و گروه ها با هم مقایسه شدند.
یافته ها: نتایج این تحقیق تفاوت معنی داری در وزن بدن و بیضه ها نشان نداد. همچنین میزان هرمون FSH نیز اختلاف معنی داری را نشان نداد. در حالی که میزان میانگین هورمون های LH و تستوسترون در گروه دریافت کننده ۴۰۰ میلی گرم برکیلوگرم عصاره هیدروالکلی آویشن کوهی به تر تیب ۵۲٫۷۵ میلی واحد بر میلی لیتر و ۸٫۳۶ نانوگرم بر میلی لیتر بود، در مجموع اختلاف آماری معنی داری بین گروه دریافت کننده ۴۰۰ میلی گرم برکیلوگرم عصاره هیدروالکلی آویشن کوهی با گروه کنترل و دیگر گروه های مورد بررسی از نظر میزان هرمون های LH و تستوسترون وجود داشت (p<0.05).
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که عصاره هیدروالکلی آویشن کوهی باعث افزایش تستوسترون بدن و تاثیر روی غلظت هورمون LH در موش صحرایی نر می شود. درنتیجه با افزایش تراکم اسپرم افزایش میزان باروری را سبب می شود.