مقاله اثر تزریق اسیدآسکوربیک در پوسته هسته آکومبنس بر دریافت غذا و وزن بدن موش های صحرایی نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۱ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۲۸۹ تا ۲۹۵ منتشر شده است.
نام: اثر تزریق اسیدآسکوربیک در پوسته هسته آکومبنس بر دریافت غذا و وزن بدن موش های صحرایی نر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسیدآسکوربیک
مقاله هسته آکومبنس
مقاله دریافت غذا
مقاله وزن بدن
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بدره فیروزه
جناب آقای / سرکار خانم: عباس نژاد مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: مسجدی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: چندین فاکتور مختلف از جمله دوپامین بر جذب غذا و اشتها اثر می گذارند. رهایش دوپامین از نورون های دوپامینرژیک با رهایش اسیدآسکوربیک همراه است. هسته آکومبنس نیز به وسیله ارتباطات آناتومیکی مستقیم و غیر مستقیم با هیپوتالاموس جانبی در کنترل رفتارهای تغذیه ای موثر است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تزریق اسیدآسکوربیک در پوسته هسته آکومبنس بر دریافت غذا و وزن بدن موش های صحرایی نر بود.
مواد و روش ها: در پژوهش حاضر، ۳۵ سر موش صحرایی نر از نژاد NMRI به ۵ گروه هفت تایی تقسیم شدند: گروه های کنترل، شاهد (دریافت کننده حلال) و اسیدآسکوربیک. پس از بی هوشی حیوانات، کانول گذاری دو طرفه در پوسته هسته آکومبنس با ویژگی های میلی متر ۱٫۷=AP، میلی متر  LA=±۰٫۸از برگما و میلی متر  DV=5.6از سطح جمجمه انجام گرفت. بعد از یک هفته دوره بهبودی، اسیدآسکوربیک با سه دوز مختلف (۱۰، ۵۰ و ۲۵۰ میکروگرم بر رت) در سه گروه به صورت روزانه با حجم یک میکرولیتر و به مدت چهار روز تزریق گردید. میزان غذای دریافتی هر ۲۴ ساعت یک بار و تغییرات وزن پس از پایان دوره چهار روزه اندازه گیری شد.
یافته ها: تزریق دوزهای اسیدآسکوربیک (۱۰، ۵۰ و ۲۵۰ میکروگرم بر رت) به درون هسته آکومبنس، موجب کاهش معنی دار (۰٫۰۱>P) دریافت غذا گردید. اگرچه به طور نسبی کاهش وزن بدن مشاهده شد، ولی در هیچ یک از دوزها این کاهش معنی دار نبود.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر، به نظر می رسد اسیدآسکوربیک در پوسته هسته آکومبنس، به احتمال زیاد با اثر بر مراکز کنترل سیری و گرسنگی در هیپوتالاموس در کنترل وزن و دریافت غذا نقش ایفا می کند.