سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سحر عباسیه – دانشجوی کارشناسی ارشد
نعمت الله اعتمادی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
داود نادری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف ترینگزاپک اتیل ۲۷۰و۵۰۰ گرم درهکتاربربرخی خصوصیات کاربردی چمن رای گراس چندساله این پژوهش به مرحله اجرا درآمد با این هدف آزمایشی بصورت کرتهای خرده شده درزمان و ردقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۵تیمرا و ۳تکرار درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان انجام شد صفات مورد مطالعه شامل میزان کلروفیل برگ و وزن تروخشک اندام هوایی بودند نتایج نشان داد غلظت های مختلف ترینگزاپک اتیل درطول مدت آزمایش باعث کاهش وزن تروخشک اندام هوایی و افزایش میزان کلروفیل برگ چمن رای گراس چندساله نسبت به شاهد شدند.