سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آسوده مکوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خ
مجتبی علوی فاضل – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوز
شهرام لک – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوز

چکیده:

کودهای بیولوژیک از جمله نهاده های طبیعی هستند که می توانند به عنوان مکمل یا جایگزین کودهای شیمیایی درکشاورزی پایدار به کار برده شوند. به منظور بررسی اثر اختلاط کودهای بیولوژیکی و شیمیایی نیتروژن بر عملکرد کیفی وویژگی های مورفولوژیکی ذرت سیلویی در شرایط آب و هوایی اهواز، در تابستان سال ۰۹ ، به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام شد. فاکتور اصلی تیمار کودی با ۳ سطح F – + 1 شیمیایی ۹۲ ارگانیک ۹ F – 3 % شیمیایی ۱۹۹ % + ارگانیک ۱۹۹ F کود شیمیایی ۵۷ % + کود ارگانیک ۱۹۹ %. فاکتور فرعی تیمار تراکم -در ۳ سطح ۱ D- 59999 بوته در هکتار ۲ D- 09999 بوته در هکتار ۳ D- 119999 بوته در هکتار است. کود بیولوژیک مورد استفاده شامل نیتروکسین )ازتوباکترکورکوکوم و آزوسپریلیوم برازیلنس( به عنوان منبع تأمین نیتروژن بود. نتایج به دست آمدهنشان داد که تیمار اختلاط کودی ۳ F بیشترین عملکرد مورفولوژیکی را به خود اختصاص داد و کمترین مربوط به تیماراختلاط کودی ۱ F بود. همچنین تیمار کودی ۲ F بیشترین عملکرد کیفی را داشت. برای تراکم های مختلف اختلاف معنی داری از لحاظ صفات مورد بررسی دیده نشد. اثر متقابل کود و تراکم در جدول تجزیه واریانس برای تمام صفات کیفی ومورفولوژیکی معنی دار نشد ولی در آزمون دانکن معنی دار شد چون دانکن این توانایی را دارد که یک تیمار را در چند سطحبررسی کند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تیمارهای اختلاط کودی ) ۵۷ درصد اوره، ۱۹۹ درصد نیتروکسین( در مقایسه باتیمار شاهد )بدون کود شیمیایی و بیولوژیک( تأثیر بسزایی در افزایش عملکرد علوفه داشت و همچنین تراکم بوته تا حدمطلوب ) ۰۹۹۹۹ بوته در هکتار( باعث افزایش عملکرد و بیشتر از آن به علت رقابت و سایه اندازی باعث کاهش ماده خشک و عملکرد در این آزمایش شد.