سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نگار ظریف پور – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدتقی ناصری پوریزدی – استادیاردانشگاه فردوسی مشهد
مهدی نصیری محلاتی – استاددانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی اثر ترکیب های مختلف کشت مخلوط زیره سبز و نخود زراعی بر عملکرد دانه و خصوصیات کیفی زیره سبز آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل A:کشت خالص زیره سبز( ۱۰۰ % زیره)، %۵۰) :B زیره سبز : ۵۰ % نخود)، %۶۰) :C زیره سبز : ۴۰ % نخود)، %۸۰) 😀 زیره سبز : ۲۰ % نخود)، :E ( %100 زیره سبز : ۲۰ % نخود) و F:کشت خالص نخود زراعی( ۱۰۰ % نخود) بود. نتایج آزمایش نشان داد که کشت مخلوط اثر مثبتی بر عملکرد دانه زیره سبز نسبت به شاهد داشته و بیشترین درصد نیتروژن گیاه زیره سبز مربوط به ترکیب %۶۰):C زیره و ۴۰ % نخود)بود. تفاوت معنی داری در میزان اسانس بین تیمارهای مختلف مشاهده نشد ولی کشت خالص و افزایشی بیشترین میزان اسانس را دارا بودند. بیشترین عملکرد اسانس مربوط به ترکیب های %۵۰):B زیره : ۵۰ % نخود)، %۶۰):C زیره : ۴۰ %نخود) و کمترین عملکرد به ترکیب %۱۰۰):A زیره سبز) بود که حاکی از اثر مثبت کشت مخلوط بوده است.