سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامرضا رئوفی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
خلیل فصیحی – استاد یار بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ایلام
احمد طهماسبی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد اصلاح نباتات- دانشگاه شیراز
صفورا دهبالایی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات- دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم ، تحت تاثیر مقادیر مختلف کود زیستی به همراه کود نیتروژنی در سال زراعی ۸۷ – ۸۶ در شهرستان مهران به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. سه رقم گندم آبی چمران ، یاواروس و کرخه به عنوان عامل اصلی و تیمارهای کود زیستی و شیمیایی نیتروژنی شامل: ۱- مصرف کامل کود نیتروژنی به تنهایی، ۲- مصرف کود زیستی ازتو باکتر به تنهایی، ۳- مصرف ۲۵ %کود نیتروژنی توصیه شده ( ۵۰ کیلوگرم درهکتار) به همراه کودزیستی ازتوباکتر، ۴- مصرف ۵۰ %کودنیتروژنی توصیه شده( ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار)به همراه کودزیستی ازتوباکتر، ۵- مصرف ۷۵ %کود نیتروژنی توصیه شده( ۱۵۰ کیلو گرم در هکتار)به همراه کودزیستی ازتوباکتر، ۶- مصرف کامل کود نیتروژنی( ۲۰۰ کیلو گرم در هکتار) همراه کود زیستی ازتوباکتر به عنوان عوامل فرعی در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه آماری داده ها نشان داد که اثر رقم و ترکیبات کودی بر تمام صفات اندازه گیری شده معنی دار شد. همچنین اثر متقابل رقم در کود تنها برروی صفات عملکرد دانه و وزن هزار دانه معنی دار شد. نتایج مقایسات میانگین اثرات متقابل نشان داد که بالاترین عملکرد دانه مربوط به رقم کرخه در تیمار کودی ۲۵ % کود نیتروژنی بااضافه کود زیستی ازتوباکتر بود. همچنین بالاترین وزن هزار دانه مربوط به رقم یاواروس ودر تیمار کودی ۲۵ % کود نیتروژنی بااضافه کود زیستی ازتوباکتر بود. نتیجه نهایی آزمایش نشان داد که کود زیستی ازتو باکتر به همراه سطوح مختلف کود شیمیایی نیتروژنی باعث افزایش شاخص های رشد و افزایش عملکرد دانه درارقام گندم موردبررسی شده وکودزیستی ازتوباکتر به تنهایی نیاز کودی گندم را تامین نمی کند.