مقاله اثر ترکیبی برنامه تمرینی هوازی (شدت متوسط) با مصرف سویا بر فشارخون و ضربان قلب استراحت زنان یائسه چاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله پزشکی هرمزگان از صفحه ۵۵ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: اثر ترکیبی برنامه تمرینی هوازی (شدت متوسط) با مصرف سویا بر فشارخون و ضربان قلب استراحت زنان یائسه چاق
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سویا
مقاله فشارخون
مقاله ضربان
مقاله یائسگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرنشان اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در کنار نقش فعالیت بدنی در کاهش بیماریهای قلبی عروقی، سویا یک منبع غذایی مفید در کاهش فشارخون و کنترل ضربان قلب محسوب می شود. هدف این پژوهش بررسی اثر توام تمرینات منتخب هوازی با شدت متوسط در مدت کوتاه به همراه مصرف سویا بر فشارخون و ضربان قلب استراحت زنان یائسه چاق بود.
روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده است که در آن ۵۶ زن یائسه چاق به طور تصادفی در ۴ گروه (تمرین سویا، تمرین، سویا و کنترل) قرار گرفتند و گروههای تمرین در یک برنامه تمرینی هوازی با شدت متوسط به مدت ۱۰ هفته، هر هفته ۳ بار و هر بار به مدت ۶۰ دقیقه با شدت ۷۰ـ۶۰ درصد حداکثر ضربان قلب شرکت کردند. آزمودنی های گروه سویا به مدت ۱۰ هفته، روزانه ۱۰۰ گرم آجیل سویا مصرف کردند. قبل از شروع برنامه تمرینی و ۱۰ هفته بعد، متغییرهای پژوهش، فشارخون سیستولی – دیاستولی، ضربان قلب استراحت، وزن و شاخص توده بدنی اندازه گیری شدند. داده ها با آزمون های آماری t زوجی و آنالیز واریانس دو طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: در گروه تمرین سویا قبل و پس از مداخله میانگین فشارخون دیاستولیک، فشارخون سیستولیک به ترتیب ۸۷٫۱±۲۰٫۷ و ۸۱٫۴±۱۶٫۸ میلی متر جیوه (P<0.05)، ۱۳۷٫۲±۱۲٫۵ و (P<0.05) 130±۱۱٫۶ میلی متر جیوه و در گروه تمرین قبل و پس از مداخله به ترتیب میانگین فشارخون دیاستولیک، فشارخون سیستولیک ۸۹٫۸±۱۲ و ۸۴٫۷±۱۰٫۹ میلی متر جیوه (P<0.05)، ۱۳۰±۱۳٫۹ و ۱۲۷٫۲±۷٫۲ میلی متر جیوه (P>0.05) به دست آمد. همچنین قبل و پس از مداخله در تعداد ضربان قلب، وزن، شاخص توده بدنی تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر، تمرینات هوازی شدت متوسط به همراه مصرف سویا می تواند اقدام موثری در کنترل فشارخون باشد.