سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

هلیا ابوطالبی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
میترا حیدری نصرآبادی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
مریم تاج آبادی ابراهیمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
محمد شعبانی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده:

پروبیوتیک ها، کشت میکروارگانیسم های زندهای است که اگر به تعداد کافی مصرف شوند، با حفظ تعادل جمعیت میکروبی بومی روده روی سلامت مصرف کننده اثرات مطلوبی می گذارند. یکی از مهمترین گروههای پروبیوتیک، باکتریهای لاکتیک اسید هستند، که بطور معمول در مایه ی محصولات لبنی استفاده می شوند. عمل باکتریهای لاکتیک اسید وابسته به گونه و سویه ی خاص میباشد و بستگی به میزان کافی باکتری حاضر در روده ها دارد. پیچیدگی در شناسایی و طبقه بندی سویه ها، از آنجاییکه منافع فقط ممکن است متعلق به سویه های خاص باشد، تحقیقات را مشکل کرده است. هدف مطالعه ی حاضر بررسی اثر پروبیوتیک سویهی لاکتوباسیلوس پلانتاروم جداشده از پنیر سنتی ایران بر ترمیم زخم معده می باشد. سویه لاکتوباسیل جدا شده از محصولات لبنی سنتی ایران که توانایی رشد و بقاء در سیستم گوارشی آنها در مطالعات قبلی بررسی شده بود از نظر تولید اگزو پلی ساکارید با روش فنل سولفوریک بررسی شدند. لاکتوباسیلوس پلانتاروم که اگزوپلیساکارید تولیدی بالایی داشت انتخاب گردید. برای بررسی اثر این پروبیوتیک موشهای صحرایی نر از نژاد ویستار به گروههای هفتتایی تجربی، کنترل و کنترل منفی تقسیم شدند. موشها پس از تحمل بیست و چهار ساعت گرسنگی، تحت عمل جراحی قرار گرفتند. زخم معده توسط ۰٫۱۲ میلی لیتر اسید استیک (۶۰%v/v ) ایجاد شد. یک روز پس از جراحی گروههای تجربی، ماده تلقیح شامل ۱۰(۱۰)cfu/day لاکتوباسیلوس پلانتاروم محلول در شیر، گروههای کنترل شیر استرلیزه فاقد باکتری و کنترل منفی نرمال سالین به طریقهی گاواژ برای چند روز متوالی دریافت کردند. موشها پنج و چهارده روز پس از القای زخم معده کشته، معده آنها خارج و ابعاد زخم ( (mm(2) محاسبه شد. پس از بافتشناسی، میزان اثر این پروبیوتیک بر ترمیم زخم معده در هر موش تعیین گردید.لاکتوباسیلوس پلانتاروم ابعاد زخم را نسبت به دو گروه کنترل و کنترل منفی بهطور معناداری کاهش و ترمیم زخم معده را افزایش داد.لاکتوباسیلوس پلانتاروم دارای اثر ترمیمی قابل ملاحظه بر زخم معده ناشی از اسید استیک در موش صحرایی می باشد.