سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهروز سمیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
همت الله پیردشتی – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
سجاد طورانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

به منظور تعیین تراکم مطلوب بوته سه رقم آفتابگردان، طی سال ۱۳۸۸ در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در شرایط دیم و آبی اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه رقم فرخ، آذرگل و CMSG6 x R- 43 از ارقام هیبرید روغنی، و چهار فاصله بوته ۲۰، ۲۵، ۳/۳۳ و۵۰ سانتی متر در روی ردیف های کاشت به فاصله ردیف ثابت ۵۰ سانتی متر بود که به ترتیب تراکم های ۱۰، ۸، ۶ و ۴ بوته در مترمربع را ایجاد کرد. در این آزمایش تعداد روز تا پایان گلدهی، تعداد برگ، شاخص زایشی و تعداد دانه پر اندازه گیری شد. نتایج حاصل از داده های مورد بررسی نشان داد که از بین صفات اندازه گیری شده اثر ساده رقم و تراکم بر تمامی صفات مورد بررسی به جز اثر تراکم بر صفت تعداد برگ در بوته و شاخص زایشی در شرایط آبی معنی دار شده است. همچنین اثر متقابل رقم و تراکم تنها بر صفت تعداد روز تا پایان گلدهی و شاخص زایشی در سطح احتمال یک درصد در شرایط آبی و دیم معنی دار بود. تعداد برگ در بوته بیشترین همبستگی را با تعداد دانه پر در طبق در شرایط آبی و دیم به ترتیب با (**۵۸/۰=r) و (**۵۳/۰=r) نشان داد. در مجموع نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تراکم ۴ بوته در مترمربع مناسبترین تراکم بوته برای بدست آوردن عملکرد مطلوب دانه در طبق برای ارقام مورد بررسی می باشد.