سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ایرج خزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی وا
رضا صالحی – استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

کاهو با نام علمی Lactuca sativa یکی از مهمترین سبزیجات برگی خانواده Astercreae است . مصرف زیاد کودهای شیمیایی با غلظت بالا سبب کاهش حاصل خیزی و ضعیف شدن خاک می شود. برای کاهش اثرات زیان بار این کودها از مواد گوناگونی از جمله اسید هومیک استفاده می شود. تیمارهای آزمایشی شامل تراکمهای مختلف کاشت شامل چهار تراکم : ۳۰×۲۵ و ۴۰×۴۰ و ۳۵×۴۰ و ۴۰×۴۰ سانتی متر به عنوان فاکتور اول و دو نوع کود آلی شامل : الف ) : کود آلی اسید هومیک به میزان ۱۰ لیتر در هکتار ب) ویتامنت به میزان ۶ لیتر در هکتار به عنوان فاکتور دوم اعمال شد. این آزمایش بصورت طرح فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید. در مقایسات میانگین بررسی اثر تراکم بر صفات نتایج نشان داد که در بین تراکم های مورد استفاده فقط در صفت تعداد برگ و درصد وزن خشک بین تیمارها تفاوت معنی داری مشاهده شد و در بین سایر صفات تفاوت معنی داری وجود نداشت. در مقایسه بین کود های آلی نیز بین دو کود مورد استفاده از لحاظ صفات مورد بررسی تفاوت معنی داری مشاهده نگردید . طول ساقه، قطر هد، و وزن تر برگ و ساقه بیشتری در اسید هومیک تولید شد.