مقاله اثر تراکم کاشت و سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد دانه و اجزای آن در ذرت دانه ای سینکل کراس ۳۰۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۶۱ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: اثر تراکم کاشت و سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد دانه و اجزای آن در ذرت دانه ای سینکل کراس ۳۰۴
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دور آبیاری
مقاله تراکم کاشت
مقاله عملکرد دانه و اجزای آن
مقاله ذرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاری ممقانی سیما
جناب آقای / سرکار خانم: رحیم زاده خویی فرخ
جناب آقای / سرکار خانم: یارنیا مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر تراکم کاشت و سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد دانه و اجزای آن در ذرت دانه ای ۳۰۴، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز اجرا شد. سطوح مختلف آبیاری به عنوان عامل اصلی در ۴ سطح، شامل آبیاری پس از ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A و سطوح مختلف تراکم کاشت به عنوان عامل فرعی در ۴ سطح، تعداد ۴٫۵، ۵٫۴، ۶٫۷ و ۸٫۹ بوته در مترمربع، در نظر گرفته شدند. بر اساس نتایج بدست آمده اثر متقابل سطوح آبیاری و تراکم کاشت، اثر معنی داری در سطح احتمال ۵% بر صفات های وزن خشک اندام هوایی، تعداد دانه در بلال، وزن صد دانه، شاخص سطح برگ و شاخص برداشت داشت. به طوری که با افزایش فاصله آبیاری و کاهش تراکم، صفات مورد بررسی کاهش یافتند، و نیز شاخص سطح برگ با افزایش تراکم و فاصله آبیاری کاهش یافت. اثر سطوح آبیاری و تراکم کاشت بر ارتفاع بوته و عملکرد دانه در سطح احتمال ۱% معنی دار شد. بین تیمارهای مربوط به سطوح آبیاری، بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب مربوط به تیمارهای ۵۰ و ۲۰۰ میلی متر تبخیر از سطح تشتک تبخیر به میزان ۷۴۵٫۱۲ و ۳۴۷٫۱ گرم در مترمربع بود. بالاترین عملکرد دانه و شاخص برداشت مربوط به تراکم ۶٫۷ بوته در مترمربع به میزان ۷۴۱٫۱ گرم در مترمربع بدست آمد. با افزایش دور آبیاری در هر مرحله از رشد ذرت باعث کاهش قابل توجهی در عملکرد دانه و تعداد دانه در بلال شد، و زمانی این کاهش، افزایش بیشتری یافت که تراکم بوته نیز افزایش یافت.